NetMonitor – אפיון מוצר

Netmonitor מערכת ניטור ייחודית משולבת "סניפרים"

פתרונות ומוצרים

ניטור משולב הבטים במוצר אחד (System,תקשורת,אבטחת מידע).

התועלות

מאפיינים

גילויי ומיפויי

מפות LCD ותצוגות

סניפרים - נתחי פרוטוקולים מובנים

המערכת משלבת סניפרים מבוזרים המבצעים הקלטות אוטומטיות בזמן אירוע חריג לפי ערכי סף המוגדרים ע"י המשתמש

המידע נשמר היסטורית ומאפשר התבוננות, חקירה ופתרון בעיות בצורה מהירה קלה וידידותית

ניתן להשתמש בסניפרים במגוון מצבי עבודה:

קיימת יכולת לקביעת פילטרים להקלטות ללא הגבלה

גראפים הסטוריים ואיתור צווארי בקבוק

איתור בעיות תשתית ואיכות תמסורת

אבטחת מידע

מערכת נט-מוניטור היא מערכת פתוחה, גמישה ובעלת יכולת התרחבות.

ממשק העבודה הינו ממשק WEB